پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  فرم های مربوطه
    *فرم درخواست مرخصی ساعتی دریافت
   *فرم درخواست ماموریت کمتر از یک روز
  دریافت
   * فرم درخواست مرخصی روزانه
  دریافت
    *فرم درخواست گواهی اشتغال دریافت
    *فرم جابجایی اموال دریافت
     *فرم خام A5 دریافت
     *فرم خام A4 دریافت
     *فرم کمک هزینه مهد کودک
   دریافت
     *فرم انتقالی کارکنان
   دریافت
    *فرم درخواست اسکان
   دریافت
   *فرم بستری شدن در بیمارستان      
   دریافت   
   * فرم درخواست هزینه های مازاد درمان
  دریافت

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0